prima-korp
                   
    vynchni_firmi

ЧУЖДЕСТРАННИ КЛИЕНТИ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   

Чуждестранни юридически лица

Корпоративен данък
Данъчната ставка на корпоративния данък  в България е 10 на сто.

Печалби, предмет на данъчно облагане
Чуждестранните юридически лица подлежат на данъчно облагане по ЗКПО за  печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, както и за доходите, посочени в ЗКПО, с източник в Република България.
Повечето данъчни разпоредби, включително основните норми за данъчните насърчителни мерки, се прилагат еднакво към местните и чуждестранните юридически лица, които осъществяват икономическа дейност в Република България, чрез място на стопанска дейност в страната.

Групово данъчно облагане. Сделки между свързани лица
В България не се признава груповото данъчно облагане. Всяко юридическо лице се облага като отделен данъкоплатец.
България прилага данъчни норми, регулиращи намаляването на размера на данъка и данъчнооблагаемия доход от сделки между свързани лица. Тези нормативни разпоредби се прилагат както към сделки, извършвани в границите на страната, така и извън тях, между свързани лица. Българското законодателство в тази област е много сходно с общоприетите стандарти, прилагани в Европейския съюз.

Деклариране и заплащане на корпоративния данък
В България данъчната година съвпада с календарната. Данъчнозадълженото лице трябва да подаде годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и за дължимия годишен корпоративен данък до 31 март на следващата година. На данъчнозадължено лице, което не подаде данъчна декларация или не я подаде в законоустановения срок, или не декларира, или декларира обстоятелства и подробности, които биха довели до погрешно изчисляване на дължимия данък в по-нисък размер или до недължимо намаляване на размера, преотстъпване или освобождаване от данъчно облагане, се налага глоба, в размер на 500 лева или в по-висок размер, но не повече от 3000 лева.

Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък. Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година. Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. Месечните авансови вноски се внасят до 15-то число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят.
За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
Годишното балансово плащане трябва да бъде направено преди 31 март на следващата година. То се изчислява след приспадане от посочените в данъчната декларация данъчни задължения за годината на внесените авансови вноски за съответната година.

Данък удържан при източника
Предмет на облагане с такъв данък е само доходът на местни и чуждестранни юридически лица, като облагането на доходите на физическите лица се регулира от Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Репатриране на печалба / Данък удържан при доходи от дивиденти
С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
-чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
-местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Не се удържа данък, когато дивидентите са разпределени в полза на:
a) местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
б) договорен фонд или чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчната основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти. От 1 януари 2008 год., данъчната ставка на данъка, удържан при доходи от дивиденти е намалена от 7% на 5%.

Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица
Определени доходи от бизнес и инвестиционна дейност на чуждестранни юридически лица, получени от източници в България, са предмет на окончателен плосък данък, който се удържа при източника. Данъчната ставка е 10%. Когато получателят на дохода е регистриран за данъчни цели в държава, с която България има сключен международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, данъчната ставка може да бъде намалена или лицето може да бъде освободено от задължение за заплащане на данъка, в зависимост от разпоредбите на съответния международен договор.

Посочените по-долу доходи на чуждестранно юридическо лице се облагат с данък, удържан при източника:
1. Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.
2. Доходите от сделки с такива финансови активи.
3. Следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица:
-    лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
-    доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
-    авторски и лицензионни възнаграждения;
-    възнаграждения за технически услуги;
-    възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
-    възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице;
- доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество намиращо се в страната;
- доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество намиращо се в страната.

Посочените доходи от източник в страната на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната,  подлежат на облагане с данък при източника.

Данъкът се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, както и с изключение на доходите от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.

Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по ЗКПО, както и относно доходите от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, както и с изключение на доходите от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната, данъкът при източника се удържа от получателя на дохода.

Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с дялове от капитала на публични дружества, дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, когато разпореждането с тези финансови инструменти е извършено на български регулиран пазар на ценни книжа.


 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

  • Професионално счтоводно обслужване
  • Разумни цени за регистрация на фирма
  • Професионалeн eкип от специалисти
  • Юридически услуги за стартиращ бизнес
  • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
  • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!