prima-korp
                   
    финансов-отчет

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   


Финансовите отчети  представляват  структурирано представяне на финансовото състояние и финансовите резултати на едно предприятие. Целта им е да се предостави информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци, която е необходима за широк кръг от потребители при вземането на решения. Те показват също така и резултатите от стопанисването на ресурсите. За да се постигне тази цел, във финансовите отчети се предоставя информация за предприятието относно: активи,  пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, включително печалби и загуби,  други промени в собствения капитал парични потоци.

Потребители на финансовите отчети:
1. Инвеститори.
2. Заемодатели.
3. Наети лица.
4. Клиенти.
5. Доставчици и други кредитори.
6. Правителства и техните агенции.
7. Обществеността.
Ръководството на предприятието носи главната отговорност за изготвянето и представянето на финансовите отчети на предприятието.

Пълният комплект на финансовите отчети включва :
1. Баланс;
2. Отчет за приходите и разходите;
3. Отчет за паричните потоци;
4. Отчет за промените в собствения капитал;
5. Пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки.

Качествени характеристики на финансовите отчети:
-разбираемост – информацията да бъде лесно разбираема за потребители;
- уместност – информацията, притежава качеството уместност, когато влияе на стопанските решения на потребителите;
-  същественост – информацията е съществена, когато нейното пропускане или подвеждащо представяне би повлияло на стопанските решения на потребителите;
- надеждност – информацията притежава качеството надеждност, когато не съдържа съществени грешки; -достоверно представяне – информацията е представена в съответствие с действителните отношения и състояние; -предимство на съдържанието пред формата;
-  неутралност – чрез подбора и представянето на информация не бива да се оказва влияние върху вземането на определено решение;  
- предпазливост – активите не трябва да бъдат надценени, нито пасивите подценени; 
- пълнота –представената информация следва да има завършен вид;  
- сравнимост – информацията трябва да е сравнима.

Съставяне на план за действие за годишно счетоводно приключване 
Финансовите отчети трябва да се изготвят и представят поне веднъж годишно. След приключването на финансовата година (за България това е 31.12) и след като са осчетоводени всички документи се преминава към годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишния финансов отчет.
План за действие за годишно счетоводно приключване  се изисква, тъй като изготвянето на Годишния финансов Отчетът е изключително важен, продължителен процес, който включва:
1. Повторен преглед на документи.
2. Преглед и анализ на оборотна ведомост.
3. Съгласуване с ръководството.
4. Съставяне на финансови отчети.
5. Съставяне на данъчна декларация.
6. Съставяне на Годишен отчет за дейността за НСИ.
7. Други – в зависимост от дейността и спецификата на предприятието.
Планът за действие трябва да съдържа и сроковете и отговорниците за тяхното изпълнение. Годишният финансов отчет, ако не подлежи на независим финансов одит, трябва да е готов най-късно две седмици преди изтичане на крайния срок (31 март на следващата година). Когато ГФО ще се одитира, сроковете за изготвянето му, приемане от ръководството и предоставяне за одит се съгласуват от ръководството и одитора.
Годишната данъчна декларация се изготвя в срок до 31 март на следващата година.Подава се заедно със Годишния отчет за дейността за НСИ в НАП.
В срок до 30 юни следващата година предприятието публикува годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, които са приети от общото събрание на съдружниците/акционерите в:
1. Чрез заявяване и представяне за обявяването им в търговския регистър - за търговците по смисъла на Търговския закон.
2. Чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел -  за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.
3. Чрез икономическо издание или чрез Интернет - за  останалите предприятия.

 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

  • Професионално счтоводно обслужване
  • Разумни цени за регистрация на фирма
  • Професионалeн eкип от специалисти
  • Юридически услуги за стартиращ бизнес
  • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
  • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!