prima-korp
                   
    социално-осигуряване

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   


Ние предлагаме цялостно обслужване на фирмата ви, включително всичко свързано със социалното  осигуряване.


В България принципите на осигурителната система се уреждат в Кодекса за социално осигуряване. Той представлява нормативен акт, приет от Народното събрание и е съществена част от българското законодателство.
Обществените отношения,  които са уредени в  Кодекса за социално осигуряване са свързани с:
- Държавно обществено осигуряване при общо заболяване, професионално заболяване, трудова злополука, старост, майчинство, безработица.
- Допълнително социално осигуряване, включващо допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост, допълнително доброволно пенсионно осигуряване във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване професионална квалификация или безработица.

Осигурени лица
Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са:
- работниците и служителите, които  са наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец.
- изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества.
- членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;
- лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и за трудова злополука и професионална болест.
    Задължително осигурени само за инвалидност поради общо заболяване за старост са: лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; земеделските производители;  докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание; лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи.
    Лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
    Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение, на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

Осигурители
Осигурител - всяко физическо и юридическо лице или негово поделение, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Самоосигуряващ се –това е физическо лице, което е длъжно изцяло за своя сметка да внася осигурителни вноски. На Националния осигурителен институт осигурителите периодично представят данни за осигурителния доход, здравното осигуряване, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване, осигурителните плащания и за трудовия стаж поотделно за всеки работник или служител.
Осигурителни вноски
      Съобразно обхванатите осигурени социални рискове размерът на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване се определя за всеки от фондовете със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят: максималният и минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
       Осигурителните вноски за работниците и служителите, за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи трудови възнаграждения като членове на кооперации, се дължат върху получените брутни месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, и се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:

 • за 2000 и 2001 г. - 80:20;
 • за 2002 г. - 75:25;
 • за 2003 г. - 70:30;
 • за 2004 г. - 65:35;
 • за 2005 г. - 60:40;
 • за 2006 г. - 55:45;
 • за 2007 г. и след това - 50:50.

Например:
Осигуровки върху минимална работна заплата от 560 лв. на трудов договор:
-за сметка на работодателя – 105.95 лв.
-за сметка на работника – 125.45 лв. / вкл.10% данък/

За самоосигуряващо се лице:
При минимален осигурителен доход 560
справо на болничен - 175.28 лв.
без право на болничен - 155,68

  Самоосигуряващи се лица - окончателният размер на месечния осигурителен доход при тях се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд “Пенсии”.


 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Професионално счтоводно обслужване
 • Разумни цени за регистрация на фирма
 • Професионалeн eкип от специалисти
 • Юридически услуги за стартиращ бизнес
 • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
 • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!