prima-korp
                   
    danachna-deklaracia

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   

С изтичането на всяка календарна година, за всеки данъкоплатец се явява задължението за попълването и подаването на годишните данъчни декларации (ГДД). Възниква въпрос, на който не винаги можем веднага да намерим отговор, например: Придобих средства през изминалата 2018 година, но не съм запознат дали трябва да подавам ГДД за тях.
Докога трябва да го направя и как?

Задължен ли съм да подам годишна данъчна декларация? 
 
Важно! Не всеки е задължен да подава годишна данъчна декларация!

Задължение за подаване на данъчна декларация имам ако съм местно физическо лице.
Местно физическо лице съм, без оглед на гражданството, ако:
- имам постоянен адрес в България или пребивавам на територията на страната повече от 183 дни, т.е. 6 месеца, нa всеки 12-месечен период
-престоят ми в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смятa зa пребивавaне в България;
- ако центърът ми на жизнени интереси се намира в България (семейството ми е тук, работя тук);
- изпратен съм в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия.

Задължение при получаване на доходи от:
Работа на трудов договор. Облагаемият доход е трудовото ми възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от или за сметка на работодателя ми, с изключение на:

 • стойността на безплатната храна или ваучерите за храна;
 • стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства;
 • стойността на работното, униформеното и представителното облекло;
 • стойността на: пътните, квартирните пари и дневните командировъчни пари;
 • допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект – до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;
 • еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението;
 • стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв.;
 • направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно, за всяко осигурено лице, за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка “Живот”, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;
 • направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;
 • обезщетенията и помощите, получени по Кодекса за социално осигуряване;
 • паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт и др.;
Стопанска дейност като например едноличен търговец (ЕТ). Облагаемият ми доход е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба. В него не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности:
 • които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, например доходи от хазaртни игри и опериране на корaби;
 • които се облaгат с патентен данък по редa на Закона за местните данъци и такси;
 • работа на граждански договор, наем, прехвърляне на права или имущество и др.;
 • дейност, която се облага с патентен данък. 
  С патентнeн данък се облагат следните дейности и услуги:
 • Места за настаняване с не повече от 20 стаи;
 • Заведения за хранене и развлечения;
 • Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта;
 • Платени паркинги;
 • Дърводелски услуги;
 • Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги;
 • Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали;
 • Обущарски и шапкарски услуги;
 • Металообработващи услуги;
 • Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
 • Машинописни и/или копирни услуги;
 • Козметични услуги, в това число и поставяне на татуировки;
 • Маникюр, педикюр;
 • Часовникарски услуги;
 • Тапицерски услуги;
 • Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми;
 • Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства;
 • Ремонт на електро- и водопроводни инсталации;
 • Стъкларски услуги;
 • Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти;
 • Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем;
 • Компаньонки и компаньони;
 • Масажистки и масажисти;
 • Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти;
 • Фотографски услуги;
 • Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Санитарни възли, наети под аренда;
 • Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини;
 • Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги;
 • Заложни къщи;
 • Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература;
 • Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника;
 • Игри с развлекателен или спортен характер;
 • Фитнес центрове и спортни зали;
 • Химическо чистене, пране и гладене;
 • Мелничарски услуги – на брашно и фураж;
 • Услуги с атрактивен характер – корабчета, ски, файтони, въртележки и други;
 • Обучение на водачи на моторни превозни средства;
 • Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства;
 • Услуги със земеделска и горска техника;
 • Източници в чужбина, посочени в образеца на ГДД;
 • Имам предоставени/получени непогасени заеми през съответната година над 10 000 лв (отпуснати през годината и непогасени към 31.12) или общо за последните 5 години
 • Непогасени заеми над 40 000 лв. Не се включват заеми към кредитни институции – например банки;
 • Други източници.

Кога не съм задължен да подавам данъчна декларация? 
Има няколко случаи, когато не съм задължен да подавам годишна данъчна декларация. Те са следните:
 1.  През 2018 г. съм получил доходи само от трудов договор и към 31.12.2018 г. имам работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити от мен през годината доходи от трудови договори и пълният размер на данъка е удържан към 31 януари 2019 г.
Важно! Ако през годината съм имал и друг работодател, предишният трябва да ми даде служебна бележка за доходите през 2019 г., която давам на сегашния си работодател, за да преизчисли всичко.

2. През 2018 г. съм получил доходи само от трудови договори и към 31.12.2018 г.
нямамработодател или имам такъв, но той не е определил годишния ми данък за всички придобити през годината доходи от трудови договори, ако са изпълнени едновременно следните условия:
данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания данък за доходите от трудови договори и няма да ползвам данъчни облекчения с подаване на годишната данъчна декларация.
На практика с въвеждането на плоския данък от 10% няма какво да се преизчислява, тъй като се удържа авансово винаги 10% при трудови договори. Преди, когато имаше подоходно облагане се получаваше разлика.

3. През 2018 г. съм получил само необлагаеми доходи;
Доходи, облагаеми с окончателен еднократен данък по реда на закона като доходи от лихви по депозити в България. Изключение са следните доходи от източници в чужбина, реализирани от местни физически лица: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по депозитни сметки в търговски банки, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот”, както и облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина; както и доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи от източник в България.

Докога трябва да подам данъчна декларация? 
Годишната си данъчна декларация трябва да подам до 30 април 2019 г., като в същия срок трябва да внеса и дължимият от мен данък. Ако подам ГДД по електронен път, мога да ползвам 5% отстъпка от данъка за довнасяне и ако подам ГДД в срок до 31 март 2019 г.;
към момента на подаване на декларацията нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и съм внесъл данъка за довнасяне по ГДД в законово установения срок (30 април 2019 г).

Начини за подаване на годишната данъчна декларация 
Мога да подам декларацията :

 • лично или чрез упълномощен представител в ТП на НАП по постоянен адрес;
 • по пощата с обратна разписка;
 • на място в определени пощенски станции срещу входящ номер;
 • по електронен път;
 • по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), който мога да получа в офиса на НАП по постоянния ми адрес (повече за това как да взема своя ПИК мога да намеря на сайта на НАП).

Важно! От 15 януари 2015 г. вече мога да подам декларацията си по електронен път освен с електронен подпис и с персонален идентификационен код (ПИК). ПИК мога да получа в офиса на НАП по постоянен адрес.
След като се запознах със задължението си за подаване на годишна данъчна декларация, остава да разгадая и как да попълня данъчната си декларация без грешка.

 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Професионално счтоводно обслужване
 • Разумни цени за регистрация на фирма
 • Професионалeн eкип от специалисти
 • Юридически услуги за стартиращ бизнес
 • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
 • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!