prima-korp
                   
    вписване-на-промени

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ


 

primako

0884 921 200
prima7@abv.bg

                   
   

Вписване на промени
Ние извършваме пълни административни услуги за клиентите си - както счетоводни, така и юридически, разполагайки с добри  специалисти и в двете области.

На вписване подлежат промените в следните обстоятелства:

 • името на фирмата; 
 • предмета на дейност;
 • седалището и адреса на управление на дружеството;
 • срокът, за който дружеството е учредено;
 • увеличаване или намаляване на капитала на дружеството:
 • преобразуване на дружеството;
 • приемане на нов/и съдружник/ци, прекратяване членството на съдружник/ци, изключване на съдружник/ци, прехвърляне на дялове;
 • прекратяване на дружеството;
 • управлението и начина на представителство - назначаването или освобождаването на управител или управители, възлагането на управлението на едни или няколко управители или на всички управители;

Управителят на ООД (ЕООД) е длъжен в 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД, да подаде Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията.
Вписването се заявява от управителя / управителите на дружеството, или от адвокат, с изрично писмено пълномощно. Заявлението за регистриране на промени в ООД (ЕООД) е по образец. То може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма. Всички документи се подават на български език, като могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, но заедно със заверен превод на български език. Заявленията за вписване се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказ да се регистрират промени за ООД може да се обжалва пред окръжен съд по адрес и седалище на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

Документи, които се прилагат към заявлението ( като за всеки конкретен случай може са необходими само някои от изброените по-долу документи):

 • Документ за платена държавна такса за вписване в ТР.
 • Декларации по чл.13 от Закона за Търговския регистър.
 • Изрично писмено пълномощно ( когато заявлението се подава от адвокат).
 • Удостоверение за уникалност на фирмата, при промяна на фирмата.
 • Молба за приемане на нов съдружник/ци.
 • Писмено предизвестие от съдружника, отправено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването - при прекратяване участието на съдружник.
 • Доказателства за обстоятелствата по чл.126 от ТЗ - при изключване на съдружник.
 • Договор с нотариална заверка на подписи по чл.129 от ТЗ- при прехвърляне на дружествен дял.
 • Нотариално завереното съгласие и образец от подписа на новоназначен управител / управителите.
 • Решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител или управители.
 • Дружествен договор с всички изменения в основните обстоятелства, подлежащи на вписване в ТР.
 • Други доказателства в зависимост от конкретния случай съгласно изискванията на закона.

Държавната такса за вписване на промени по вписани обстоятелства е определена съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Тя е различна в зависимост от промените.


 
СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ГФО
НАЧАЛОДаначен-календар

Данъчен календар


firma

Ако фирмата ни няма
дейност

регистрация-зддс

Регистрация по ЗДДС
предимства недостатъци


счтоводна-услуга

Формиране на цена
за счтоводна услуга 
         
 

 

                   
   

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Професионално счтоводно обслужване
 • Разумни цени за регистрация на фирма
 • Професионалeн eкип от специалисти
 • Юридически услуги за стартиращ бизнес
 • Реклама в сайта юго Z /безплатна/
 • Изработване на сайт за фирмата ви
predimstva  

полезни връзки

НАП
НОИ
НСИ
Инспекция по труда
Агенция по вписванията 
Държавен вестник
Български правен портал
Българска стопанска камара

                   
                   
                   
      ЗА НАС ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО КОНТАКТИ  
      КАРТА НА САЙТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ НАЧАЛО  
   

 

        НАМЕРЕТЕ НИ И ТУК        
    2019 cosmyos . Всички права запазени. Използването на материали от сайта без писмено разрешение е забранено!